LINKS
www.cultureelerfgoed.nl
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Naast kennis zet de Rijksdienst ook wetten en regels in om ons erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.

Stichting Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Iedereen die zich bezighoudt met of inzet voor monumentenzorg en cultuurhistorie in de provincie Fryslân kan bellen met de helpdesk. Het Steunpunt geeft ondersteuning, adviseert en stimuleert alle partijen die een rol spelen in de monumentenzorg.
website: www.monumentenzorgfryslan.nl

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland
De Stichting stelt zich ten doel de Colleges van kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland en de beheerscolleges van andere kerkelijke gemeenten in de provincie Fryslân, behulpzaam te zijn in zaken van restauratie, klein herstel en onderhoud van gebouwen en tot die gebouwen behorend meubilair.
website:sbkgf.nl

Provincie Fryslân
Naast een aantal wettelijke taken op het gebied van de monumentenzorg heeft deze provincie ook een eigen monumentenbeleid en eigen subsidieregelingen op het gebied van restauratie en of onderhoud. Het provinciaal Monumentenfonds waaruit subsidies voor de restauratie van zowel rijksmonumenten als niet-rijksmonumenten kunnen worden verstrekt.
website: www.fryslan.nl

Stichting Monumentenwacht Fryslân
e-mail: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF)
www.restauratiefonds.nl
 
Nationaal Beiaardmuseum
www.beiaardmuseum.nl/

Ook een interessante website is die van de historische kerken in Nederland, waarvan de drie noordelijke provincies reeds zijn ingevuld.
www.historischekerken.nl

Kerken in beeld, Rijksuniversiteit Groningen
In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland.
Inmiddels zijn ca. 3000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, van zowel protestantse als katholieke signatuur.
www.kerkeninbeeld.nl